Spełniamy obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Studio graficzne "wojocki.com" Wojciech Kownacki, Żdanów 38, 57-215 Srebrna Góra, NIP 887-140-48-45 (zwana dalej Firma)

2. Pełnomocnikiem Firmy ds. ochrony danych jest: Właściciel przedsiębiorstwa: Wojciech Kownacki, email: studio.graficzne@wojocki.com

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy z podmiotem, którego Pani/Pana jest stroną - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych); - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Firma zawarła pisemną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych celem realizacji zadań Firmy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od dnia pierwszego kontaktu w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
b) prawo do sprostowania danych osobowych:
c) prawo do usunięcia danych osobowych:
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e) prawo do przenoszenia danych:
f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

7. Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres siedziby Firmy
b) mailowo na adres: studio.graficzne@wojocki.com

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres siedziby firmy
b) mailowo na adres: studio.graficzne@wojocki.com

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.;

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia, wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia, wykonania umowy.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Firma może przetwarzać dane dotyczące sytuacji finansowej/zaciągniętych zobowiązań, w celu oceny Pani/Pana zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy i przygotowania adekwatnej oceny w procesie zawierania umowy.